Puede consultar las Condiciones Contractuales Generales en español aquí. Für deutschsprachige Allgemeine Geschäftsbedingungen, klicken Sie hier.

 

ALGEMENECONTRACTSVOORWAARDEN FINESSE DECO PARTNERS

1. Totstandkoming van de overeenkomst

1.1. De overeenkomst wordt beheerst door huidige algemene contractsvoorwaarden. De overeenkomst wordt nooit beheerst door de algemene (aankoop)voorwaarden van de klant, zelfs al werden deze later dan huidige algemene contractsvoorwaarden medegedeeld.

1.2. Offertes van DECO PARTNERS gelden, behoudens andersluidend akkoord, slechts voor een duurtijd van 1 maand.

 

2. Omschrijving van de goederen - leveringstermijnen

2.1. De goederen worden geleverd zoals bepaald in de orderbevestiging die de klant per mail kan ontvangen. De bepaling van artikel XII. 6, §1, 8°, XII. 7, §1, XII. 8 en XII. 9 WER zijn niet van toepassing.

2.2. Kenmerken van de verkochte goederen die niet uitdrukkelijk werden overeengekomen, worden door DECO PARTNERS vrij gekozen.

2.3. Afmetingen, gewichten, graden, percentages, kleuren, enz. in de orderbevestiging vermeld, zullen door DECO PARTNERS zo nauwgezet mogelijk in acht worden genomen, gegeven evenwel de voor de goederen gebruikelijke toleranties inzake afwijkingen. Inzake aantallen wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat DECO PARTNERS er toe gerechtigd is om 10% (met een minimum van honderd exemplaren) van het bestelde aantal méér of minder te leveren, te factureren en betaald te zien. Afwijkingen van afmeting, gewicht, aantallen, graden, percentages, kleuren, enz., die binnen deze, gebruikelijke, toleranties vallen, tasten de rechtsgeldigheid van de overeenkomst niet aan en verlenen de klant geen enkele aanspraak (bv. ontbinding van de overeenkomst, inhouding van de betaling, prijs reductie, schadevergoeding, weigering van de goederen) lastens DECO PARTNERS.

2.4. Alle afbeeldingen op de website zijn illustratief. Deze kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het uiterlijk van het artikel.

2.5. Leveringstermijnen zijn niet bindend. Vertraging in de levering tast de rechtsgeldigheid van de overeenkomst dan ook niet aan en verleent de klant geen enkele aanspraak (bv. ontbinding van de overeenkomst, inhouding van de betaling, prijsreductie, schadevergoeding, weigering van de goederen) lastens DECO PARTNERS. DECO PARTNERS zal de klant hiervan uitdrukkelijk in kennis stellen.

2.6. Stalen, monsters, ontwerpen en/of clichés van de goederen, alsook bijhorende kosten (bv. van transport) worden aangerekend ter betaling.

2.7. DECO PARTNERS is ten overstaan van de klant slechts aansprakelijk bij opzet of zware fout, zijnde een miskenning van de meest essentiële regels van de kunst in kwestie. DECO PARTNERS draagt geen enkele aansprakelijkheid voor zetfouten waardoor de goederen verkeerd worden bedrukt, noch wegens, vermeend, tekortschietende esthetiek van de bewerking.

2.8. Ontwerpen, clichés, films, borduurprogramma’s e.d.m. blijven te allen tijde de intellectuele eigendom van DECO PARTNERS.

2.9. DECO PARTNERS heeft ten overstaan van de klant geen enkele verplichting tot archivering of bewaring anderszins van de te bewerken of bewerkte goederen.

2.10. DECO PARTNERS is niet aansprakelijk voor inbreuken op reproductierechten of andere intellectuele rechten van derden, voortkomend uit de uitvoering van de geboden opdracht. De klant zal DECO PARTNERS dienaangaande steeds vrijwaren tegen aanspraken van derden.

2.11. De klant aanvaardt dat de kennisgevingen door DECO PARTNERS per e-mail kunnen geschieden.

 

3. Prijs

3.1. Wij behouden ons het recht voor op prijsafwijkingen. De prijzen vermeld op de website zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Bij prijswijzigingen wordt de klant ingelicht.

3.2. De prijs is exclusief B.T.W.

3.3. Het is DECO PARTNERS toegestaan voorschotten te vragen bij bestelling.

 

4. Levering

4.1. Bij levering in België, op één adres, én indien de prijs van de goederen 650 EUR, exclusief B.T.W., of méér bedraagt, geschiedt deze levering, tenzij anders overeengekomen, franco. DECO PARTNERS heeft bijgevolg aan zijn leveringsplicht voldaan van zodra de goederen beschikbaar werden gesteld op de plaats van bestemming, zoals aangegeven in de orderbevestiging. Aflading van de goederen geschiedt op risico van de klant.

4.2. In alle andere gevallen dan vermeld sub 4.1. geschiedt de levering, tenzij anders overeengekomen, ex works DECO PARTNERS (maatschappelijke zetel). DECO PARTNERS heeft bijgevolg aan zijn leveringsplicht voldaan van zodra hij de goederen in zijn bedrijfspand ter beschikking van de klant heeft gesteld.

4.3. Levering van de goederen houdt tevens aanvaarding van deze goederen in door de klant. Eventuele zichtbare gebreken ter zake de goederen zijn dan ook vanaf dit moment gedekt. Hetzelfde geldt voor wat betreft een eventuele niet-conformiteit tussen geleverde en verkochte goederen.

 

5. Betaling

5.1. Behoudens andersluidende, schriftelijke overeenkomst, is de prijs contant en zonder korting betaalbaar bij ontvangst van de goederen en dit op de maatschappelijke zetel van DECO PARTNERS Bankkosten zijn ten laste van de klant.

5.2. In geval van niet-betaling, op de vervaldag van de schuld, van de prijs of het nog openstaande saldo daarvan, zal deze/dit worden verhoogd met een vergoeding van 10% dezer prijs of saldo (met een minimumvergoeding van 100 EUR), wat overeenkomt met de hinder die DECO PARTNERS aldus ondergaat, en met de in dit verband gemaakte administratiekosten. Het betreft hier geen vergoeding voor eventuele advocatenkosten ter incasso. Daarenboven is de prijs of het nog openstaande saldo daarvan alsdan en vanaf de vervaldatum van de schuld evenzeer te vermeerderen met conventionele verwijlsintresten tegen 12% per jaar. Deze lopen door tot op datum van betaling, ook al werd intussen een incassoprocedure opgestart voor de rechtbank. De zonet vermelde vergoeding en conventionele verwijlsintresten zijn van rechtswege verschuldigd zonder dat daartoe enige aanmaning vereist is. De conventionele verwijlsintresten worden per begonnen maand verrekend.

5.3. De niet-betaling, weze het gedeeltelijk, van de prijs op de vervaldag van de schuld, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen, schulden van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar.

5.4. Heeft de klant meerdere vervallen schulden opzichtens DECO PARTNERS, dan geschiedt de toerekening van een gedeeltelijke betaling door DECO PARTNERS. Neemt DECO PARTNERS ter zake geen initiatief dan geschiedt de toerekening op die schuld, waarvan DECO PARTNERS het meeste belang heeft dat deze wordt voldaan.

5.5. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de contractsvoorwaarden.

5.6. Onverminderd het bepaalde sub art. 4.3. van de huidige contractsvoorwaarden dienen protesten ter zake een uitgestelde factuur door de klant schriftelijk geformuleerd te worden binnen de 8 dagen na verzending van de betrokken factuur. Een na het verstrijken van deze termijn geformuleerd protest, wordt als niet-bestaande beschouwd.

5.7. DECO PARTNERS bewijst op onweerlegbare wijze het verzonden én het door de klant ontvangen zijn van zijn factuur door de vermelding van deze factuur in zijn uitgaande facturenboek, één en ander onverminderd het recht van DECO PARTNERS om ter zake andere, hem ter beschikking staande, bewijsmiddelen aan te wenden.

5.8. Niettegenstaande de voorgaande bepalingen van huidig artikel 5 zal de overeenkomst, indien DECO PARTNERS daartoe beslist, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke aanmaning, ontbonden zijn lastens de klant zo: de klant een contractuele wanprestatie beging (bv. niet-betaling van de prijs), zo de klant failliet werd verklaard of een gerechtelijke reorganisatie heeft aangevraagd of in vereffening werd gesteld dan wel wanneer zijn staat van onvermogen werd vastgesteld. De klant is er alsdan toe gehouden de hem geleverde goederen terug te bezorgen aan DECO PARTNERS, kosten ten laste van de klant, en één en ander onverminderd het recht van DECO PARTNERS op vervangende en/of bijkomende schadevergoeding zo daartoe grond bestaat.

5.9 De factuur kan elektronisch, namelijk per e-mail, worden overgemaakt aan de klant.

 

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1. De geleverde goederen blijven de volle eigendom van DECO PARTNERS, tot volledige betaling van de prijs, aankleven (bv. kosten, intresten,…) inbegrepen.

6.2. Het eigendomsvoorbehoud strekt zich ook uit tot de goederen waarin of tot dewelke de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen zijn verwerkt of geïncorporeerd, respectievelijk omgevormd.

6.3. Alle schuldvorderingen die de klant met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen en de goederen waarin of tot dewelke de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen zijn verwerkt of geïncorporeerd, respectievelijk omgevormd, bezit, of in de toekomst zal verkrijgen, tegen gelijk welke derde (bv. derde-klant, een derde die de goederen voormeld beschadigt of vernielt, een verzekeraar, …) gaan van rechtswege over op DECO PARTNERS zolang diens schuldvordering met betrekking tot de prijs en haar aankleven niet integraal is voldaan. De klant is er daarbij toe gehouden om de overdracht van de schuldvordering in kwestie ter kennis te brengen aan de schuldenaar van deze schuldvordering alsook om van deze kennisgeving het bewijs voor te leggen aan DECO PARTNERS. Ook DECO PARTNERS kan de cessie der schuldvordering ter kennis brengen aan de betrokken schuldenaar; de mogelijkheid daartoe in hoofde van DECO PARTNERS doet evenwel geen afbreuk aan de kennisgevingsverplichtingen ter zake in hoofde van de klant.

 

7. Vrijwaring voor gebreken aan de goederen

7.1. DECO PARTNERS is enkel vrijwaring verschuldigd voor ernstige, verborgen gebreken aan de goederen die voortkomen uit grondstof- en/of fabrikatiegebreken, alle andere oorzaken uitgesloten zijnde, en die, minstens in de kiem, bestonden op het ogenblik van de totstandkoming van de overeenkomst.

7.2. Onverminderd het bepaalde van art. 4.3. van de huidige voorwaarden dient elke rechtsvordering tot het bekomen van vrijwaring vanwege DECO PARTNERS wegens gebreken aan de goederen te worden ingesteld vóór gebruik, be- en/ of verwerking ervan, binnen een korte tijdspanne en alleszins binnen de maand na de totstandkoming van de overeenkomst, deze termijn een vervaltermijn zijnde en aldus niet vatbaar voor stuiting of schorsing.

7.3. De vrijwaringsverplichting die DECO PARTNERS eventueel treffen zou, beperkt zich alleszins tot, naar keuze van de DECO PARTNERS: hetzij het kosteloos vervangen van de gebrekkige goederen, hetzij het kosteloos herstellen van de gebrekkige goederen. Verplaatsingskosten en kosten verbonden aan het vervoer van de gebrekkige goederen, in het kader van hun kosteloze vervanging of herstelling gemaakt, alsook eventuele (de)montage- en/of installatiewerkzaamheden in dat verband, zijn daarbij steeds ten laste van de klant.

7.4. Onrechtstreekse schade, komt dan ook nooit in aanmerking voor vergoeding door DECO PARTNERS.

 

8. Geschillen

8.1. In geval van betwisting tussen partijen omtrent de overeenkomst (bv. wat betreft haar ontstaan, voortbestaan, uitvoering, interpretatie,…) zijn uitsluitend de rechtbanken van onze zetel bevoegd tot beslechting van het geschil.

8.2. Enkel het Belgische recht, met uitsluiting van de in België toepasbare internationale regelgeving (bv. Weens koopverdrag), is van toepassing op de overeenkomst tussen partijen, en dit wat alle aspecten daarvan betreft (bv. ontstaan, voortbestaan, uitvoering, interpretatie, enz.).

 

9. Nietigheid

De eventuele nietigheid van één of meerdere bepalingen van deze contractsvoorwaarden, heeft niet de nietigheid tot gevolg van de andere bepalingen van deze contractsvoorwaarden.

 

10. Privacy

DECO PARTNERS mag de persoonsgegevens van de klant verwerken voor doeleinden van klantenbeheer, boekhouding en facturatie en om de klant te informeren over het aanbod en de nieuwe goederen. Gegevens kunnen worden opgeslagen in één of meerdere databanken. Persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder de toestemming van de betrokkene.

Overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 ter bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer inzake persoonlijke gegevens, heeft de klant te allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien de klant niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent de activiteiten van DECO PARTNERS.

 

11. Intellectueel eigendomsrecht van de website

DECO PARTNERS is eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten op de website. De klant heeft niet het recht de materialen op de website te gebruiken, noch voor eigen doeleinden, noch voor commerciële dan wel niet-commerciële doeleinden.

 

12. Gebruik van cookies

De website maakt gebruik van cookies om de surfervaring van de klant vlotter te laten verlopen. De cookies worden enkel voor niet-commerciële doeleinden gebruikt. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd.